El Ple del Consell aprova el reglament de la Junta de Valoració de Béns del Patrimoni Cultural Valencià

El Ple del Consell ha aprovat el reglament que estableix les funcions, composició, organització i funcionament de la Junta de Valoració de Béns del Patrimoni Cultural Valencià.

Cal recordar que la Llei 4/1998, d’11 de juny, del patrimoni cultural valencià, estableix la creació de la Junta de Valoració de Béns del Patrimoni Cultural Valencià com a òrgan assessor de la conselleria competent en matèria de cultura, i indica que l’elecció de les persones que ostenten la Presidència i la Vicepresidència de la junta s’establirà reglamentàriament.

A fi de complir amb aquesta obligació, a més d’ampliar les funcions i establir la composició, organització i funcionament de la junta, es procedeix a l’elaboració del reglament.

En l’elaboració del decret s’ha seguit el procediment establit i s’han atés els principis de bona regulació inclosos en la Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques. Igualment, s’han sol·licitat els informes previstos en la normativa.

Entre els trets més significatius que cal citar, destaca la descripció de la junta com a òrgan assessor de la conselleria competent en matèria de cultura, adscrit a la Direcció General amb funcions en matèria de cultura, i es descriuen les funcions que li són pròpies, com valorar econòmicament els béns culturals que es propose adquirir la Generalitat; informar sobre l’exercici dels drets de tanteig i retracte; informar sobre l’autorització de la Conselleria en la permuta de béns inclosos en l’Inventari General de Patrimoni Cultural Valencià; fer valoracions de béns de caràcter cultural; valorar econòmicament béns culturals objecte de donacions o de préstec d’ús o comodat, i emetre informes previs a l’acceptació d’herències, donacions i llegats a favor de l’administració valenciana, pel que fa als béns culturals que s’incloguen.

Quant a l’estructura i composició de la junta, s’estableix que aquesta estarà integrada per huit vocals, designats per un període de quatre anys, amb possibilitat de renovació per altres dos períodes. D’aquests vocals, sis seran designats pel titular de la conselleria competent en matèria de cultura, i els altres dos pel titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda.

Pel que fa a la Presidència i la Vicepresidència, aquestes seran triades pels vocals; la Secretaria serà designada per la Direcció General amb funcions en matèria de cultura d’entre el personal tècnic superior d’Administració general adscrit a aquesta Direcció General. Així mateix, el decret descriu les funcions que els corresponen a cada un d’aquests òrgans.

Finalment, el reglament inclou els requisits i la documentació requerida per a la sol·licitud de valoració o informe que presenten els òrgans administratius o, si és el cas, les persones o entitats interessades, i fixa que la junta de valoració es reunirà tantes vegades com calga.

 

 

 

Informació i Foto: Generalitat Valenciana

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

A %d blogueros les gusta esto: