Convocatòria de beques d’investigació sobre Medi Ambient 2021 Fundació Caixa Castelló

La Fundació Caixa Castelló té com a fins el promoure i dur a terme tot tipus d’activitats d’interès general i en particular les d’investigació, ensenyament, cultura, medi ambient, sanitat, assistència social, així com qualssevol altres que responguin a les necessitats sentides per la societat.

D’acord amb el seu compromís de fomentar la conservació de la naturalesa i el benefici social, realitza aquesta convocatòria de beques d’investigació sobre temes mediambientals, d’acord amb les següents bases:

1. Objecte de la convocatòria.

Col·laborar en el desenvolupament de coneixements i capacitats per a la preservació i millora de l’mig, i la resolució de problemes ambientals de l’entorn.

Fomentar la investigació i donar suport a projectes encaminats a la millora dels ecosistemes i la seva biodiversitat.

2. Destinataris i requisits.

· Estudiants universitaris matriculats en l’últim curs de titulacions vinculades amb el medi ambient de qualsevol de les universitats de la Comunitat Valenciana.

· Estudiants de l’últim curs de cicles formatius de grau superior, vinculats amb el medi ambient, en modalitat presencial i on-line.

Els sol·licitants hauran d’estar empadronats a la província de Castelló i l’activitat proposada haurà d’estar circumscrita a aquest àmbit territorial.

3. Nombre i import de les beques

Es concediran 5 beques de 1.000 € cadascuna als corresponents 5 projectes seleccionats. En el cas que un projecte sigui presentat per més d’una persona, l’import assignat es repartirà a parts iguals entre els autors.

4. Temàtica dels projectes

Els projectes presentats hauran d’emmarcar-se en alguna de les següents línies:

· Conservació i / o recuperació d’ecosistemes i posada en valor dels seus serveis ecosistèmics.

· Estudi de la biodiversitat, en particular d’espècies rares, amenaçades o en perill i aplicació de el coneixement en mesures efectives de conservació.

· Ús sostenible dels recursos i mesures de reducció de residus o altres contaminants.

Quedaran exclosos de la convocatòria aquells projectes que no tinguin un component ambiental sòlid o que només tinguin fins divulgatius o publicitaris.

5. Àmbit d’actuació i termini d’execució

Els projectes s’han de realitzar en l’àmbit de la província de Castelló i s’hauran d’executar en un termini de set mesos a partir de la data de concessió de la beca.

Podran estar en procés d’execució en el moment de presentar la seva candidatura a la convocatòria.

6. Termini de presentació de sol·licituds i documentació

Les sol·licituds, ajustades a el model formalitzat, es presentaran per correu electrònic: medioambiente@fundacioncajacastellon.es

El termini serà de l’1 a el 31 de març de 2021.

No es tindran en compte aquelles que es presentin fora de termini.

La sol·licitud, individual o col·lectiva, anirà acompanyada de:

· Comprovant de matrícula

· Certificat d’empadronament

· Currículum del / s sol·licitants

· Memòria de el projecte

· Per descarregar el model de sol·licitud piche AQUÍ

D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, les seves dades seran tractades de forma confidencial. Podran ser incorporades a les bases de dades de Fundació Caixa Castelló, responsable de el fitxer, amb la finalitat d’atendre aquest tràmit. Les dades demanades han d’emplenar obligatòriament, ja que d’altra manera no podria ser atesa la sol·licitud.

En qualsevol moment podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició a l’tractament, mitjançant escrit dirigit a Fundació Caixa Castelló en la següent adreça: Plaça de l’Herba s / n 12001 – Castelló de la Plana

7. Criteris de Selecció

· Adequació a les línies temàtiques, objecte de la convocatòria, i idoneïtat de l’objectiu d’investigació proposat.

· Experiència d’sol·licitant en altres treballs de camp i projectes similars.

· Qualitat, innovació, capacitat tècnica i coherència ambiental: projecte amb uns resultats clars, objectius i mesurables.

· Impacte ambiental i social i nivell de transferència (que pugui servir d’exemple-base per a altres projectes o un major desenvolupament de l’presentat).

8. Resolució de la Convocatòria

Les sol·licituds rebudes dins de termini i que compleixin els requisits establerts en aquestes bases seran avaluats per una Comissió constituïda per experts en temes de medi ambient.

La resolució es realitzarà en el mes d’abril, sent notificada a tots els interessats a través dels contactes facilitats al formulari de sol·licitud, i es publicarà a les xarxes socials de l’entitat.

La decisió adoptat tindrà caràcter executiu i serà inapel·lable.

9. Abonament de les beques

La present convocatòria compta amb una dotació total de 5.000 euros que s’assignaran a 5 projectes

L’import de les beques als projectes seleccionats serà abonat en el compte bancari, expressada en la sol·licitud, en dos terminis d’igual import; el 50% després de la resolució de la convocatòria i el 50% al lliurament de la memòria final de la feina d’investigació, en suport informàtic i paper.

En cas que no s’assignin totes les beques per no complir-se els requisits o no superar la valoració de la Comissió, es podrà distribuir la dotació entre la resta de projectes seleccionats.

Després de la comunicació de la concessió de la beca, s’haurà de formalitzar un acord de col·laboració amb la Fundació Caixa Castelló en un termini màxim de 15 dies. Si no s’hagués signat en aquest termini, s’entendrà que renuncia a la beca concedida.

10. Seguiment i justificació de el projecte

Els beneficiaris hauran de remetre a la Fundació una memòria final detallada on es farà constar totes les activitats dutes a terme, els recursos humans i tècnics utilitzats i una avaluació dels resultats obtinguts.

El termini per a la presentació de la memòria finalitzarà el 30 de novembre de 2021 i s’ha de fer en format electrònic i paper.

Els beneficiaris es comprometen a el reintegrament de les quantitats rebudes en els següents casos:

· Incompliment de la presentació de la memòria.

· Incompliment dels objectius de el projecte per al qual va ser concedida la beca.

11. Divulgació de la recerca

La imatge corporativa de Fundació Caixa Castelló s’haurà d’incorporar a tots els elements i accions que es realitzen en relació amb el projecte, fent constar de manera expressa la col·laboració d’aquesta entitat en qualsevol mitjà de difusió de el projecte subvencionat.

A aquest efecte, juntament amb la memòria tècnica final, s’acompanyarà el material gràfic (fullets, formularis, documents, publicacions, fotografies, vídeos i altres) que acrediti la visibilitat d’aquesta col·laboració.

La Fundació Caixa Castelló podrà fer ús informatiu de les actuacions subvencionades i el seu contingut, reproduint i comunicant públicament els mateixos sense limitació de termini, ni d’àmbit territorial, per qualsevol mitjà i suport.

DISPOSICIONS FINALS

La presentació a aquesta convocatòria pressuposa la plena acceptació de les bases i de la resolució, que serà irrevocable.

De produir-se l’incompliment de les mateixes, la Fundació Caixa Castelló es reserva el dret de procedir com estimi convenient, sol·licitant fins i tot la devolució de la quantitat abonada, sense necessitat de requeriment de classe algun.

Qualsevol qüestió que pogués sorgir de la interpretació o aplicació d’aquestes bases serà resolta per la Fundació que es reserva el dret a modificar, per causes justificades, les condicions de les bases en qualsevol moment.

La Fundació Caixa Castelló no es responsabilitzarà de cap reclamació o conseqüència adversa que pogués generar-se de manera directa o indirecta en l’execució de el projecte, podent emprendre les accions legals oportunes en cas de veure afectada per les mateixes.

Informació i Foto: Fundació Caixa Castelló

noticiesdigitals

Leave a Reply

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

%d bloggers like this: